IT i lärarutbildningen

Ett gott exempel på IT i lärarutbildningen är LIKA projektet som lärarutbildningen i Stockholm genomfört med pengar från KK stiftelsen.
Du kan läsa mer om projektet här. Texten nedan är hämtad från den länken.

Vision och mål

LIKA – Digital kompetens i lärarutbildningen

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Stockholm Universitet (SU), Kungl. Musikhögskolan (KMH) och Kungl. Tekniska Högskolan (KTH) har skapat ett gemensamt projekt, LIKA digital kompetens i lärarutbildningen, med stöd av KK-stiftelsen och i samarbete med externa partners.

Målet är att långsiktigt säkerställa att digital kompetens ingår i program, kurser och moment i lärarutbildningen så att utbildningens aktualitet, relevans och kvalitet stärks. IKT skall vara en integrerad och naturlig del i lärarprofessionen.

Målet kan inte nås enbart genom kurser i IKT utan kräver ett mer genomgripande arbetssätt. Genom LIKA-projektet kan den digitala kompetensen identifieras och integreras i lärarutbildningens alla program och kurser, på campus liksom i den verksamhetsförlagda utbildningen.

LIKA-projektet ser till den digitala kompetensen inom processerna för Lärande, Information, Kommunikation och Administration. Därmed införs digital kompetens på flera nivåer och ur olika aspekter, vilket skapar synergieffekter som driver utvecklingen framåt.

LIKAs 10 principer
Tre principer skall ledningen och involverade lärare skriver under på

  1. Digital kompetens är en viktig del i lärarutbildningsprogrammet
  2. Specifika och detaljerade lärandemål för ämneskunskaper och IKT-färdigheter skall i görligaste mån integreras
  3. Det skall finnas en progression av IKT-färdigheter genom hela programmet.

Tre principer handlar om förutsättningar för lärarstudenten

  1. Studenterna skall ha tillgång till dator och support
  2. Introduktionskurs till IKT i början på utbildningen
  3. Lärmiljöer som stödjer uppbyggnaden av IKT-kunskap.

Examination är viktigt!

  1. IKT-kunskaper och färdigheter skall examineras.

Resurser är viktigt för utveckling av lärarutbildarnas kompetens

  1. Resurser/processtöd/kurser måste säkerställas för utveckling av lärarutbildarens personliga kompetens för att kunna integrera och undervisa IKT-färdigheter i ”sin egen” kurs inom lärarutbildningen.

Två principer gäller utvärdering och resultatspridning

  1. Ett system för utvärdering av dessa principer skall integreras med det normala kvalitetssystemet
  2. Lika är ett samverkansprojekt. Nätverkande och resultatspridning skall ske aktivt.

En film som har några år på nacken med Roger Säljö om it i lärarutbildningen i Göteborg

Åsa Kronkvist från Högskolan i Kristianstad, med exempel på hur it passar in i lärarutbildningen.

Ännu ett exempel på Flippat klassrum och matematik från Stockholms universitet.
Läs examensarbete om Flippad matematik

Formativ bedömning

Vill börja med att rekommendera en Facebooksidan som heter Skolutveckling och lärande för framtiden  Där finns mycket inspiration att hämta om bl.a. om formativ bedömning.

Se filmen med med Christian Lundahl om skillnaden mellan formativ och summativ bedömning

På följande sida finns mycket kring ämnet samlat Bedömning för lärande

Här kan man bl.a. läsa om kamratrespons. Ett digitalt redskap som lämpar sig mycket bra för detta är Google dokuments, som jag skrev om i ett tidigare utskick.

Här är ett bra exempel på en lärare som arbetar med formativ bedömning av eleverna muntliga presentationer. Se filmen endast fem minuter lång.Exemplet är från en gymnasieskola men skulle mycket väl även passa i lärarutbildningen och bedömningen av studenters muntliga presentationer med hjälp av en iPad.

Daniel Baker om hur man använder digitala responssystem.
Mentimeter är ett webbaserat verktyg där man kan använda sin telefon för att svara på en flervalsfråga. Svaret blir direkt synligt.
Voto  är ytterligare ett verktyg där du enkelt kan göra kunskapskontroller genom flervalsfrågor. Gratis och webbaserat.

Skolverket om formativ bedömning

Lite till…..
Läs en kurs på Stanford online, finns en hel del att välja på